بنیانگذاران فقید صندوق پس انداز جاوید

صندوق قرض الحسنه پس انداز جاوید

بنیانگذاران و موسسین مرحوم صندوق پس انداز جاوید

آیت الله حاج‌ آقا مرتضی تهرانی

مرحوم شیخ مرتضی شهید کلهری

مشهور به

آیت الله حاج‌ آقا مرتضی تهرانی

وفات: 1397/04/30

مرحوم حاج حسین عطائی فر

مرحوم حاج حسین عطائی فر

مرحوم حاج مرتضی کاشانی زرین

مرحوم حاج مرتضی کاشانی زرین

مرحوم حاج حسن عالیمهر

مرحوم حاج حسن عالیمهر

مرحوم حاج حسن عالیمهر

مرحوم حاج محمدرضا شفیعی

مرحوم حاج علی عدالت پیشه

مرحوم حاج علی عدالت پیشه

مرحوم حاج سید محمدتقی سید خاموشی

مرحوم حاج سید محمدتقی خاموشی

مرحوم حاج مصطفی دلالزاده

مرحوم حاج مصطفی دلالزاده

مرحوم حاج مصطفی موحدین

مرحوم حاج مصطفی موحدین

مرحوم حاج ابراهیم معافی

مرحوم حاج ابراهیم معافی

مرحوم حاج ماشاءالله الماسی

مرحوم حاج ماشاءالله الماسی

مرحوم حاج عبدالرحمن رحمانی

مرحوم حاج عبدالرحمن رحمانی

مرحوم حاج مهدی عدالت پیشه

مرحوم حاج مهدی عدالت پیشه

مرحوم حاج حسین احمدی سلیم

مرحوم حاج حسین احمدی سلیم

مرحوم حاج ابراهیم فیاض بخش

مرحوم حاج ابراهیم فیاض بخش

مرحوم حاج محسن احدی دانش آشتیانی

مرحوم حاج محسن احدی دانش آشتیانی

مرحوم حاج اکبر نظری یکتا

مرحوم حاج اکبر نظری یکتا