خبر مهم وزیر کار درباره اصلاح حقوق کارگران

وزیر کار گفت: چه کسی گفته اصل سه جانبه گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ این اصل تحت هیچ شرایطی حذف نمی شود.