پیش‌بینی ذبح یک هزار رأس دام قربانی برای توزیع در بین نیازمندان ایلام